Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarına; Yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesi, mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının dahil edilmesi ve elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin, bugüne kadar yayınlanmış olan 19 adet Genel Tebliğ yerine tek bir Genel Tebliğ hazırlanması amacıyla 15.04.2019 tarihinde “Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanarak yayınlanmıştır.

Yayınlanan Tebliğ Taslağına göre;

 1. 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar (2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin ise ilgili yılı izleyen ikinci yılın başından itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,
 2. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun getirilmesi,
 3. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri,
 4. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler için e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,
 5. Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kâğıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,
 6. e-Arşiv Fatura Uygulamasından da GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan PORTAL yöntemi ile yararlanılabilmesi imkanının getirilmesi,
 7. e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,
 8. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri,
 9. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,
 10. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,
 11. Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kâğıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine imkân verilmesi,
 12. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kâğıt veya elektronik ortamda iletilmesi,
 13. e-Gider Pusulası gibi uygulamalar da Tebliğe eklenerek hali hazırda kâğıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı söz konusu belgelerin de elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkân verilmesi,
 14. Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması,
 15. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri ile tevsik olunması gerektiği,
 16. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, 3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının, mali mühürleri ya da elektronik imzaları ile de imzalanabilmesi imkanının getirilmesi,
 17. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi, 
 18. Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa kavuşturulması öngörülmektedir.

 

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız>

Nebim V3 e-Defter Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Nebim V3 e-Fatura Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Nebim V3 e-Arşiv Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Nebim V3 e-İrsaliye Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>